2021-10-19 20:58:27 Find the results of "

thông tư 123 năm 2009 của bộ tài chính

" for you

Thông tư 123/2009/TT-BTC mức chi xây dựng chương trình khung ...

Thông 123/2009/TT-BTC quy định nội dung chi, mức chi xây dựng chương trình khung và biên soạn chương trình, giáo trình các môn học đối với các ngành đào tạo đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp do Bộ Tài chính ban hành

Hệ thống văn bản pháp quy Chính phủ

Thông số 123/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính : Quy định nội dung chi, mức chi xây dựng chương trình khung và biên soạn chương trình, giáo trình các môn học đối với các ngành đào tạo Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp

Thông tư 123/2012/TT-BTC hướng dẫn Luật Thuế thu nhập doanh ...

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông 123/2012/TT-BTC ngày 27/7/2012 hướng dẫn thi hành Luật Thuế TNDN, Nghị định 124/2008/NĐ-CP và 122/2011/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế TNDN.

Hệ thống văn bản pháp quy Chính phủ

Căn cứ quy định tại Thông số 123/2009/TT-BTC ngày 17/06/2009 của Bộ Tài chính quy định nội dung, mức chi xây dựng chương trình khung và biên soạn chương trình, giáo trình các môn học đối với các ngành đào tạo Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp, các cơ quan, đơn ...

.: VGP News :. BÁO ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ NƯỚC CHXHCN VIỆT NAM

Thông này có hiệu lực thi hành từ ngày 03 tháng 10 năm 2018 và thay thế Thông số 123/2009/TT-BTC ngày 17 tháng 6 năm 2009 của Bộ Tài chính quy định nội dung chi, mức chi xây dựng chương trình khung và biên soạn chương trình, giáo trình các môn học đối với các ngành đào tạo ...

Thông tư 76/2018/TT-BTC mức chi xây dựng chương trình biên ...

Thông này có hiệu lực thi hành từ ngày 03 tháng 10 năm 2018 và thay thế Thông số 123/2009/TT-BTC ngày 17 tháng 6 năm 2009 của Bộ Tài chính quy định nội dung chi, mức chi xây dựng chương trình khung và biên soạn chương trình, giáo trình các môn học đối với các ngành đào tạo ...

Thông tư 139/2010/TT-BTC lập dự toán, quản lý sử dụng kinh ...

Căn cứ quy định tại Thông số 123/2009/TT-BTC ngày 17/06/2009 của Bộ Tài chính quy định nội dung, mức chi xây dựng chương trình khung và biên soạn chương trình, giáo trình các môn học đối với các ngành đào tạo Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp, các cơ quan, đơn ...

Quyết định 1832/QĐ-BTC 2021 triển khai áp dụng hóa đơn điện ...

Căn cứ Thông số 78/2021/TT-BTC ngày 17 tháng 9 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Quản lý thuế ngày 13 tháng 6 năm 2019, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ;

Thông tư 245/2009/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 52/2009/NĐ-CP ...

thÔng . quy ĐỊnh thỰc hiỆn mỘt sỐ nỘi dung cỦa nghỊ ĐỊnh sỐ 52/2009/nĐ-cp ngÀy 03/6/2009 cỦa chÍnh phỦ quy ĐỊnh chi tiẾt vÀ hƯỚng dẪn thi hÀnh mỘt sỐ ĐiỀu cỦa luẬt quẢn lÝ, sỬ dỤng tÀi sẢn nhÀ nƯỚc

Bộ Tài Chính - vbpl.vn

Thông 86/2009/TT-BTC Sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông số 155/2007/TT-BTC ngày 20/12/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 45/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 3 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật kinh doanh bảo hiểm và ...